תקנון פעילות קונקט פתוח

תקנון – “פעילות קונקט פתוח  – תחרות משתתפות מסיימות קורס”

הארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע”מ (חל”צ), ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל-אביב (להלן: “הארגון” או “she codes;“) יוצא לדרך בפעילות “קונקט פתוח  – תחרות משתתפות מסיימות קורס” (להלן: “הפעילות“) הנושאת פרס מחשב מאקבוק מתנת חברת איידיגיטל סטור בע”מ

תקופת הפעילות

 1. הפעילות תחל בתאריך 20.09.22 (בשעה 12:00) ועד 15.11.22 (בשעה 12:00) (להלן: “תקופת הפעילות“).
 1. הארגון שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי תקופת הפעילות, להקדימם, לדחותם או לבטלם, מכל סיבה שתיראה ל סבירה בנסיבות העניין, על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 1. הארגון לא יהיה אחראי לכל פרסום ו/או הפנייה לפרסומים שונים בכל מדיה שהיא בקשר לפעילות לאחר סיומה של תקופת הפעילות.
 1. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
 1. רק חברות קהילת she codes; משתתפות בקורסים, זכאיות להשתתף בפעילות ותיחשבנה כמשתתפות בפעילות (להלן: “חברת הקהילה“).
 1. על-מנת להשתתף בפעילות, על המשתתפת במהלך תקופת הפעילות: (א) רשומה לקונקט הפתוח בתשלום (בכתובת https://www.eventbrite.com/e/open-connect-sep-oct-2022-tickets-419429564117); ו-(ב) לסיים את הקורס אליו היא רשומה ולהתקדם בו לפחות שלושה שיעורים (3 יחידות לימוד – המצגות)
 1. מובהר כי בפעילות תהיה זוכה אחת בלבד. 
 1. עד שלושים (30) ימים לאחר סיום תקופת הפעילות, ועדת שיפוט המורכבת משלוש  נציגות מטעם הארגון בניהן מנכ”לית הארגון (להלן: “הועדה“) תבחר את הזוכה בפעילות, כאשר הזוכה תהיה משתתפת בקונקט הפתוח שסיימה את הקוס אליו נרשמה והתקדמה לפחות 3 שיעורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה. החלטת הועדה תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר עם החלטתה.
 1. בתוך זמן סביר ממועד סיום הפעילות ובחירת הזוכה על-ידי הועדה, הארגון ישלח לזוכה הודעה פרטית דרך המייל ו/או יצור עם הזוכה קשר טלפוני לעניין זכייתה בפעילות וכן על-מנת לתאם את משלוח הפרס לבית הזוכה באמצעות שליח עד הבית ללא תשלום.

בנוסף, מובהר כי הודעה על הזוכה תפורסם בקבוצת ה-Facebook של הארגון.

 1. זכאותה של הזוכה תיבדק על-פי הוראות הדין החל והוראות התקנון. מבלי לגרוע מהאמור, הארגון יהיה רשאי לפסול השתתפות חברת קהילה בפעילות ו/או את הזכייה באם חברת הקהילה ו/או (לפי העניין) הזוכה השתתפה בפעילות בדרך של עבירה ו/או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או בדרך לא הוגנת ו/או בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי הפעילות ו/או ערכי הארגון . 
 1. הפרס
 1. הזוכה שתיבחר על-ידי הועדה תזכה במחשב Mac מסוג MacBook Air (להלן: “הפרס“).
 1. ככל שהזוכה לא תהיה בכתובת אותה מסרה במסגרת שיחת ההודעה על הזכייה במועד המשלוח שתואם, אותה זוכה תתבקש לתאם מועד משלוח חדש מול חברת המשלוחים ישירות, ועלות דמי המשלוח הנוסף תהא על חשבונה. לאחר שלושה ניסיונות אספקה כושלים, הארגון יהיה רשאי לבטל את זכייתה של אותה זוכה, ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדשה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורית או כל חברת קהילה אחרת שהשתתפה בפעילות בגין האמור. 
 1. הפרס הינו אישי ולא ניתן למוסרו לאדם אחר במקום הזוכה. כמו כן, הפרס אינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף, ולא בכל הטבה אחרת ו/או מתנה אחרת. מובהר כי הארגון אינו אחראי על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס ו/או לכל מרכיב הכלול בו, והארגון אינו אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרס ו/או לשימוש בו. לא תישמע ו/או תתקבל כנגד הארגון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור. למען הסר ספק, הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה.
 1. שונות
 1. בעצם מסירת פרטים, מידע (לרבות הסיפור) וכל תוכן אחר (להלן: “המידע“), כל חברת קהילה מסכימה כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול הפעילות, לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכה ו/או לצורך חלוקת הפרס (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והארגון ו/או כל מי שפועל מטעמו, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. מובהר כי לא חלה על אף חברת קהילה חובה חוקית למסור את המידע לארגון. עם זאת, ככל שחברת קהילה תבחר שלא למסור לארגון את המידע הנדרש – ייתכן והיא לא תוכל להשתתף בפעילות, ומסירת המידע לארגון נעשית על פי רצונה החופשי ובהסכמתה של חברת הקהילה. הארגון יעביר את המידע לצדדים שלישיים אך ורק לצורך ניהול הפעילות, אספקת הפרס, פרסום הזכייה או במקרים שבהם הארגון נדרש להעבירו לצדדים שלישיים על-פי דין (לרבות מקרים שבהם הארגון סבור כי יש לעשות כן על-מנת למנוע נזק לגוף או לרכוש או כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של הארגון).
 1. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות, לרבות בין השאר: התכנים וחומרי הפרסום של הפעילות, העיצוב שלה וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של הארגון ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכושם הבלעדי של הארגון ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין באמור בתקנון ו/או בהשתתפות בפעילות ו/או בזכייה ו/או בפרס (לפי העניין) בכדי לגרוע ו/או לשנות מהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הארגון בקשר עם ניהול היחסים שבין הארגון לבין חברת הקהילה (לרבות הזוכה) במנותק מהפעילות וההשתתפות בה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הארגון זמינים באתר הארגון בכתובת: https://she-codes.org/.
 1. עובדת זכייתה של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים (לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי אינטרנט ובמדיה חברתית), וזאת בכפוף לדין החל. בהשתתפותה בפעילות, כל חברת קהילה, לרבות הזוכות, מסכימה באופן בלתי חוזר לפרסום זה, ללא תמורה ולזמן סביר, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור, והיא מוותרת על כל טענה כנגד הארגון בקשר לכך.
 1. מובהר כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת הארגון ו/או שיבושים בעמוד הפעילות ו/או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו לחברה כל זכות ו/או סעד.
 1. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון פעילות זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת (לרבות בעמוד הפעילות) יגברו הוראות תקנון פעילות זה. 
 1. הארגון אינו נושא בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם לחברות הקהילה ולזוכה כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותן בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לפרס.
 1. הדין החל על התקנון וכל הנובע ממנו הוא דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור לפעילות תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב – יפו ולאף בית משפט אחר לא תהא סמכות בעניין.

הארגון מאחלת לחברות she codes; הצלחה! ☺