מדיניות פרטיות

 הארגון מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר, והוא מחויב לשמירה עליה. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשת במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע מזהה אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע לידיעת הארגון במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות של המשתמשת עם הארגון דרך האתר (ביחד להלן: “פרטי המשתמשת”), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן (להלן: “מדיניות הפרטיות”). נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודות המשתמשת מידע שאינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשת – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפתה, הצעות ושירותים שעניינו אותה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנתה ועוד (להלן: “מידע סטטיסטי”). מובהר כי פרטי המשתמשת יישמרו במאגרי המידע של הארגון וינוהלו על פי דין. בנוסף, מובהר כי ייתכן והארגון יצור עם המשתמשת קשר לצורך אימות פרטי המשתמשת.

השימוש של המשתמשת באתר ומסירת פרטי המשתמשת לארגון מהווה הסכמה מצדה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו וינוהלו על ידי הארגון, וכי ייעשה בפרטי המשתמשת ובמידע הסטטיסטי שימוש למטרות הבאות – (1) הפעלת וניהול האתר; (2) מתן שירותים ואספקת שירותים ושירותי תמיכה; (3) רישום לקורסים של הארגון; (4) רישום להשתתפות בפעילויות ואירועים של הארגון; (5) ניהול ההתקשרות ומערכת היחסים בין המשתמשת לארגון; (6) התאמה אישית של האתר למשתמשת; (7) פניה אל המשתמשת ושליחה של מסמכים כגון הצהרות, חשבונות, תזכורות, וכיו”ב; (8) שליחת הודעות מסחריות שאינן בעלות אופי שיווקי או בעלות אופי שיווקי, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשת לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”); (9) שליחת התראות; (10) מענה לשאלות; (11) טיפול בבירורים ותלונות; (12) לצרכים פנימיים של הארגון (כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן צרכי ביקורת פנימית, מעקב, בקרה ומחקר שיעריך את השפעת פעילות הארגון על נשים בתעשיית ההיי-טק הישראלית); (13) אבטחה ומניעת הונאות; (14) לצורכי ניתוחים, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים; (15) שיפור והעשרת תכני האתר; ו-(16) כל מטרה לגיטימית אחרת של הארגון שעולה בקנה אחד עם תנאי השימוש וכללי קהילת She codes; (להלן ביחד: “המטרות”).
המשתמשת מסכימה לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמשת והמידע הסטטיסטי לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותה של המשתמש, והארגון לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות של המשתמשת בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמשת או להתחקות אחריה.

לא חלה על המשתמשת כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמשת לארגון ומסירת פרטי המשתמשת כאמור נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה של המשתמשת, אולם מובהר כי ככל שהמשתמשת תסרב למסור את פרטי המשתמשת, ייתכן כי חלק מהשירותים באתר ו/או חלק מהשימוש באתר לא יהיו זמינים או יהיו מוגבלים (למשל, משתמשת שתבקש שלא למסור פרטי משתמשת לארגון לא תוכל להירשם לקורסים של הארגון או להירשם לפעילויות ואירועי הארגון). ככל שהמשתמשת הינה קטינה מתחת לגיל 18, עליה לקבל את אישור ההורים או האפוטרופוסים החוקיים, בהתאם לאמור בסעיף ‎3.2 לעיל.

הארגון לא ימסור את פרטי המשתמשת לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין הארגון; (ג) אם הארגון יארגן את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהארגון ימזג את עסקיו עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמשת (ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמשת את הוראות מדיניות פרטיות זו); (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הארגון כי המשתמשת ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הארגון חשד סביר כי המשתמשת עשתה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הארגון חשד סביר כי המשתמשת הפרה איזה מתנאי השימוש או מתנאי הקהילה של she codes; ו/או כל הסכם עם הארגון ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך המטרות, כגון העברת פרטי המשתמשת לעובדים, מנהלים, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים, קבלני משנה, עורכי-דין, רואי חשבון, חברות קשורות או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה בישראל), וזאת לצורך קבלת שירותים מאותם גורמים (למשל, לתפעול השוטף וההתנהלות היום-יומית של הארגון).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הארגון עשוי והינו רשאי להעביר את פרטי המשתמשת (ומידע סטטיסטי) למשרדי ממשלה שונים (למשל, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד המשפטים, וכיו”ב), וזאת כחלק מפעילות הארגון השוטפת ושיתוף הפעולה של הארגון עם אותם משרדי ממשלה (לרבות כחלק מתקציבים שונים שמקבל הארגון מאותם משרדי ממשלה).בנוסף, הארגון עשוי להעביר את פרטי המשתמשת למקומות עבודה פוטנציאליים, וזאת לצורך עזרה וסיוע בהשמת אותה משתמשת, כחברה בקהילת She codes;, בשוק העבודה.

אם המשתמשת: (א) מתנגדת לשימוש בפרטי המשתמשת שלה; או (ב) מעוניינת לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמשת, עליה להודיע על כך לארגון בדוא”ל contact@she-codes.org ובמקרה זה הארגון יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו כאמור, בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל, לרבות ומבלי לגרוע חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”).

תנאי שימוש 

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר של הארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע”מ (חל”צ) – she codes;, ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל אביב – יפו (להלן: “האתר” ו-“הארגון” או “אנו” או “she codes;”, בהתאמה). האתר מספק מידע כללי אודות קהילת She codes;, הקורסים השונים בארגון, תהליכי ההרשמה לקורסים, וכיו”ב.

1.2. תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש”) מסדירים את היחסים בין הארגון לבין כל מי שגולשת או עושה שימוש באתר ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: “המשתמשת”). הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמשת לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש.

1.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש. 

1.4. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של הארגון ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים. לפיכך, הארגון יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר כל תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 

1.5. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר 

2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). 

2.2. התכנים והמידע באתר מוצגים לצורך אינפורמציה בלבד ואין בהם כדי לחייב את הארגון. התמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד. האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצדו של הארגון והוא אינו אחראי ומתנער מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, הלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות, או תוכנה כלשהם ובין אם ביחס לתכנים שבאתר. 

2.3. שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.

3. קורסי הלימוד של she codes;

3.1. דרך האתר ניתן להירשם לקורסי הלימוד של הארגון. להרשמה לקורסים הפתוחים, מדיניות תשלום, דמי רישום ומדיניות ביטולים, לחצי כאן.  לכל שאלה בנושא קורסי הלימוד ניתן לפנות לארגון בדוא”ל contact@she-codes.org.

3.2. הגבלת השימוש באתר 

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הארגון יהא רשאי למנוע מכל משתמשת לעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1. המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

3.2.2. המשתמשת הפרה תנאי מתנאי השימוש;

3.2.3. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בארגון ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר; ו-

3.2.4. לפי שיקול דעתו הסביר של הארגון בנסיבות העניין.

3.3. רק משתמשת שהינה בת 18 לפחות רשאית להתקשר עם הארגון דרך האתר (למשל, לצורך רישום לקורסי הארגון או השתתפות בפעילות או אירוע של הארגון). על אף האמור, משתמשת קטינה מתחת לגיל 18 תהא רשאית גם כן להתקשר עם הארגון באמצעות האתר, בכפוף ליידוע וקבלת ההסכמה של ההורים או האפוטרופוסים החוקיים של אותה משתמשת בהתאם ובכפוף להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962 ולהוראות כל דין. 

3.4. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הארגון לפי תנאי השימוש והוראות כל דין, במקרים בהם הארגון יחשוש כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הארגון יהא רשאי להפסיק פעילותה של המשתמשת באתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של הארגון, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת, וכן כל פעולה אחרת אשר הארגון ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

4. עוגיות (Cookies)

4.1. האתר משתמש ב-”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשת ולצורכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי הארגון. העוגייה מכילה רכיב מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן, כאשר הרכיב המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציע דף אינטרנט. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמשת עד תאריך התפוגה שנקבע להן, אלא אם נמחקו על ידי המשתמשת לפני תאריך תפוגה זה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרה המשתמשת, משך זמן שהייה, מהיכן הגיעה אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמשת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד, וככלל אינן כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית. ואולם, מידע אישי שהארגון מאחסן הנוגע אל המשתמשת יכול להיות מקושר למידע המאוחסן והמתקבל מהעוגיות. הארגון עשוי לעשות שימוש בשני סוגי העוגיות שפורטו לעיל.

4.2. באתר נעשה שימוש בעוגיות מסוג Google Analytics, למטרות שונות, כגון: מעקב אחר המשתמשת בזמן השימוש באתר, שיפור האתר והשימוש בו, ניתוח השימוש באתר, ניהול האתר, מניעת הונאות ושיפור אבטחת האתר, התאמה אישית של האתר לכל משתמשת, שימוש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשת מסוימת, וכיו”ב. 

4.3. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות או למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת. יש לציין כי לחסימה של כל העוגיות או למחיקת עוגיות קיימות עשויה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש של האתר וכן של אתרי אינטרנט רבים נוספים. כמו כן, מובהר כי משתמשת שתחסום את השימוש בעוגיות או שתמחק עוגיות קיימות עשויה שלא להיות מסוגלת לעשות שימוש בכל האפשרויות המוצעות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 

4.5. אבטחת מידע. הארגון מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הארגון לא מתחייב ששירותיו או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו, שכן שידור של מידע ברשת האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו. כמו כן, מובהר כי כל משתמשת אחראית על שמירת הסיסמא בה תשתמש לקבלת גישה לאתר ולמערכת הלמידה חסויות. 

5. דיוור שיווקי

5.1. הארגון רשאי, אך לא חייב, לשלוח למשתמשות פרסומים, מבצעים, עדכונים, ניוזלטרים וכדומה (להלן ביחד: “דיוור שיווקי”), מעת לעת, בין היתר באמצעות דוא”ל או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשת בהתאם לחוק התקשורת. המשתמשת תוכל לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהארגון, וזאת ע”י פנייה בכתב לארגון, או דרך פנייה לארגון באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמשת. 

6. קניין רוחני

6.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר, בכל חלק בו ובתכני האתר (לרבות מסמכים, עמודים, קבצים, וכיו”ב בנוגע להכשרות, קורסים, השתלמויות, אירועים, הפקות ופעילויות הארגון) (להלן: “תכני האתר”), לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, תהליכים, שיטות ושיטות לימוד, המצאות, פטנטים, תכניות, תרשימים, תסריטים, מפרטים, מודלים, דגמים, טבלאות, תוכנות, אלגוריתמים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול ובתכני האתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של הארגון בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני של מדינות אחרות, לפי העניין. אין לעשות שימוש באתר ובתכני האתר לשום צורך מסחרי או עסקי ו/או לשום צורך שהוא שאינו קשור לשימוש באתר ובתכני האתר לפי תנאי השימוש ללא אישורו של הארגון מראש ובכתב.  

6.2. נאסר על המשתמשות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ובתכני האתר ללא הסכמה מראש ובכתב של הארגון ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הארגון או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתו המפורשת של הארגון לכך בכתב ומראש.

7. חובות המשתמשת

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים: 

7.1. אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר ו/או בתכני האתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של הארגון לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמשת מתחייבת שלא לאגור מידע ותכנים הכלולים באתר ו/או בתכני האתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או להפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

7.2. המשתמשת מתחייבת לעשות שימוש באתר ובתכני האתר אך ורק על פי דין ובהתאם להוראות תנאי השימוש. 

7.3. המשתמשת מתחייבת שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו ו/או בתכני האתר לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הארגון ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של הארגון.

7.4. המשתמשת מתחייבת שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים ו/או תכני האתר בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לארגון ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

8. הגבלת אחריות 

8.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב הארגון ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: 

8.2. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמשת או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של הארגון ו/או מי מטעמו;

8.3. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בארגון, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט הארגון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור; 

8.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת); 

8.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת;

8.6. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמשת כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: 

8.7. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשוי הארגון לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”) בהם תוכל המשתמשת, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש המשתמשת להירשם, למסור פרטים שונים וכיו”ב. מוסכם כי אין לארגון כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע המשתמשת בקשר אליהם הינן באחריותן של המשתמשות ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד הארגון ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

8.8. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. הארגון ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע. 

8.9. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

8.10. הארגון עשוי להציע, מעת לעת ולפי שיקול דעתו, סל שירותי ייעוץ קריירה שמטרתו לסייע למשתמשות האתר ולחברות קהילת She codes; בקידום הקריירה האישית בתעשיית היי-טק, אשר עשוי לכלול ייעוץ מגוון בנושאי קריירה ועבודה, עזרה בחיפוש ומציאת עבודה, סיוע בעריכת קורות חיים ופרופילים ברשתות החברתיות (למשל, LinkedIn), הכנה לקראת ראיונות עבודה, סימולציות, וכיו”ב (להלן: “שירותי ייעוץ קריירה”). לעמוד שירותי ייעוץ הקריירה, לחצי כאן. מובהר כי שירותי ייעוץ הקריירה ניתנים דרך האתר באמצעות נותני שירותים ויועצים חיצוניים, אשר מספקים בפועל את שירותי ייעוץ הקריירה למשתמשות האתר וחברות קהילת She codes; (לרוב אף בהתנדבות). הארגון ו/או מי מטעמו (לרבות אותם נותני שירותים ויועצים חיצוניים) אינם נושאים בכל אחריות בנוגע לשירותי ייעוץ הקריירה, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסדים או נזקים, ישרים ו/או עקיפים, כנגד הארגון ו/או מי מטעמו (לרבות אותם נותני שירותים ויועצים חיצוניים) הנובעים משירותי ייעוץ הקריירה ו/או מהסתמכות עליהם ו/או בכל הקשור אליהם. 

9. שונות

9.1. הארגון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשות, בהודעה שתתפרסם באתר, בכפוף לכל דין. נוסחם המחייב של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמשת להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמשת בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמשת לעיין בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו).

9.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב – יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ולכל הקשור בו. 

9.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

9.4. כל השתהות של הארגון בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של הארגון על זכות כאמור.