תקנון חגיגת השמות

 1. ארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע”מ (חל”צ), ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל-אביב (“הארגון”) וקהילת ;she codes רוצה לחגוג עם חברות קהילת ;she codes את קידומן המקצועי, ולהעניק שובר מתנה על סך 50 ₪ במסגרת “חגיגת ההשמה”, בכפוף ובהתאם לתנאים שלהלן (“חגיגת ההשמה”, ו”התנאים”, בהתאמה).לצורך חגיגת ההשמה והתנאים, חברות קהילת ;she codes הינן נשים שהתחילו קורס ו/או היו בהרצאה דרך הארגון ו/או נשים שהן חברות בסלאק ו/או חברות בקבוצות ה-Facebook של הארגון ו/או כל דרך אחרת של התקשרות עם הארגון “(חברת הקהילה).״
 1. התקופה
  חגיגת ההשמה תיערך בין ה-15/08/2021 ועד ל-15/09/2021 (“התקופה”), כאשר הארגון שומר על זכותו לשנות ו/או להעריך ו/או לקצר את התקופה ו/או לבטל את חגיגת ההשמה, מכל סיבה שהארגון ימצא לנכון, בכפוף לכל דין.
 1. תנאי זכאות
  זכאיות להשתתף בחגיגת ההשמה רק חברות הקהילה, אשר החל מיום זכאיות להשתתף בחגיגת ההשמה רק חברות הקהילה, אשר החל מיום 1 בדצמבר, 2020: (א) החלו עבודה חדשה; או (ב) קיבלו קידום בתפקידן הנוכחי; או (ג) קיבלו העלאה בשכר של מעל 5% שלא במסגרת העלאת השכר השנתית במקום העבודה (קרי, חברת הקהילה קיבלה העלאה כאמור באופן אישי); או (ד) קיבלו קידום בתפקיד והעלאה בשכר של מעל 5% שלא במסגרת העלאה השכר השנתית במקום העבודה (קרי, חברת הקהילה קיבלה העלאה כאמור באופן אישי); או (ה) חזרו מחל”ת; או (ו) עובדות כעצמאיות; או (ז) התחילו התמחות, ובלבד ש: (1) המדובר בתפקיד טכנולוגי הכולל עבודה כזאת או אחרת עם קוד (למשל, פיתוח, QA, תכנות) או תפקיד ניהולי בעולם הטכנולוגיה הדורש ידע טכנולוגי הכולל כתיבת קוד; ו-(2) חברת הקהילה עובדת: (א) בתפקיד האמור בהיקף של לפחות 50% משרה; או (ב) כעצמאית; או (ג) בהתמחות בתשלום; ו-(3) חברת הקהילה עובדת: (א) בתפקיד לפחות 3 חודשים; או (ב) כעצמאית; או (ג) בהתמחות בתשלום.
 1. חגיגת ההשמה
  1. 4.1. במהלך התקופה, הארגון יפרסם קישור לדף נחיתה ייעודי, בו תתבקש חברת הקהילה למלא בטופס אינטרנטי את פרטיה (כגון שם, ת”ז, טלפון, כתובת אימייל) ולענות על שאלון קצר לעניין זכאותה להשתתף בחגיגת ההשמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל (“הטופס”).
  2. 4.2. הארגון יבצע סינון של הטפסים בכדי לוודא האם חברת הקהילה שמילאה את הטופס אכן זכאית להשתתף בחגיגת ההשמה בהתאם לתנאים, ונציגה מטעם הארגון תיצור קשר טלפוני עם חברות הקהילה שתמלאנה את הטופס ותמצאנה זכאיות. מובהר כי חברת קהילה אשר לא תימצא זכאית להשתתף בחגיגת ההשמה, תקבל מייל בנושא.
  3. 4.3. במסגרת שיחת הטלפון כאמור, תתבקש חברת הקהילה: (א) לחתום על טופס הצהרה בנוגע למקום עבודתה וקיום התנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל לגביה; או (ב) לשלוח לארגון עותק של תלוש שכר עדכני; ו-(ג) למסור פרטים ומידע נוספים בנוגע ללימודיה האקדמיים. מובהר כי חברת קהילה שתימצא זכאית אשר לא תסכים לאחד מהתנאים האמורים בסעיף 4.3 זה, לא תוכל להשתתף בפועל בחגיגת ההשמה ולקבל את השובר (כהגדרתו להלן).
  4. 4.4. מותרת השתתפות חד-פעמית בלבד בחגיגת ההשמה ולא ניתן למלא את הטופס יותר מפעם אחת.
  5. 4.5. נשים אשר מסרו פרטים דומים לארגון בשנים קודמות, לא יוכלו להשתתף בפעילות בשנה זו.
 1. השובר
  1. 5.1. חמישים (50) חברות הקהילה הראשונות בזמן אשר תמצאנה זכאיות בהתאם לתנאים שבסעיף 3, ואשר הסכימו לתנאים המפורטים בסעיף 4 והעבירו לארגון את המסמכים הנדרשים כאמור תוך עד 7 ימים משיחת הטלפון, תהיינה זכאיות לקבל את שובר המתנה של BuyMe למימוש באתר BuyMe וברשתות השונות (“השובר”) [BUYME הינה פלטפורמת המתנות והחוויות המובילה בישראל. BUYME מאפשרת דרך ייחודית וחדשנית לשליחת מתנות וחוויות]. מלאי השוברים מוגבל ל-50 שוברים בלבד, ולכן חברות הקהילה הבאות בתור תקבלנה מייל לפיו על אף שהן נמצאו זכאיות והסכימו לתנאים האמורים בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לעיל, הן לא יקבלו את השובר לאור מיקומן.
  2. 5.2. השובר יישלח לחברות הקהילה במייל שהן מילאו במסגרת הטופס, וניתן יהיה לבחור את דרך המימוש המועדפת באתר של BuyMe.
  3. 5.3. מובהר כי חברת קהילה אשר הסכימה לתנאים המפורטים בסעיף 4 לעיל, אולם בפועל לא העבירה את המסמכים הנדרשים לארגון עד 10 ימים משיחת הטלפון, תיחשב כאילו היא לא הסכימה לאותם תנאים, וחברת הקהילה ההבאה בתור תהיה זכאית לקבל את השובר במקומה.
  4. 5.4. השימוש והמימוש של השובר יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים המצוינים בשובר ואלו של BuyMe. אחריות הארגון מסתכמת במסירת השובר לחברת הקהילה בלבד. כל טענה, תלונה או דרישה בקשר עם השובר או מימושו תופנה ל-BuyMe בלבד, ולארגון לא תהיה כל אחריות בקשר עם כך.
  5. 5.5. הזכאות של כל חברת קהילה לשובר תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף לתנאים. מבלי לגרוע מהתנאים ו/או הדין החל, הארגון ו/או מי מטעמו מוסמך לפסול חברת קהילה ו/או לא להעניק את השובר לחברת הקהילה, בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הארגון, ובכפוף לכל דין.
  6. 5.6. לארגון שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתו, להחליף ו/או לשנות את השובר, ולהציע במקומו מתנה חלופית, שהינה, לפי שיקול-דעתו הבלעדי של הארגון, בעלת ערך דומה, ולחברת הקהילה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד הארגון ו/או מי מטעמו.
 1. שונות
  1. 6.1. פרטיות
   1. 6.1.1. בעוד שלא חלה על חברת הקהילה שום חובה חוקית למסור את המסמכים והמידע הנדרשים לפי התנאים לארגון, ככל שחברת הקהילה תבחר שלא למסור אותם, חברת הקהילה לא תוכל לקחת חלק בחגיגת ההשמה, ובכל מקרה, מסירת המסמכים והמידע לארגון נעשית על פי רצונה החופשי ובהסכמתה של חברת הקהילה.
   2. 6.1.2. מובהר כי המסמכים והמידע שחברת הקהילה תתבקש למסור לפי התנאים יישמרו במערכות הארגון למשך הזמן המינימאלי הנדרש לארגון כחלק מפעילותו השוטפת וכל עוד לארגון של אינטרס לגיטימי לשמירה. כמו כן, הארגון יהיה רשאי להעביר את המסמכים והמידע האמורים למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (“המשרד”) כחלק משיתוף פעולה של הארגון עם המשרד. בנוסף, ייתכן כי המסמכים והמידע האמורים יועברו לנותני שירותים נוספים של הארגון (למשל: שירותי ענן / אחסון, יועצים חיצוניים, וכיו”ב). למעט האמור, הארגון לא יעביר את המסמכים והמידע לצדדים שלישיים אחרים, אלא אם הארגון יתבקש לעשות כן על פי דין ו/או לפי צו של רשות מוסמכת ו/או ככל שהארגון יסבור כי הדבר נדרש לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש חברות הקהילה או צד שלישי אחר ו/או בכדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של הארגון.
  2. 6.2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין התנאים לבין פרסומים אחרים בנוגע לחגיגת ההשמה בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות ברשתות החברתיות) יגברו הוראות התנאים.
  3. 6.3. ההשתתפות בכל שלב של חברת קהילה בחגיגת ההשמה היא על אחריותה בלבד. הארגון ו/או מי מטעמו אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם לחברת קהילה כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותה בכל שלב של חגיגת ההשמה ו/או בקשר לשובר.
  4. 6.4. למען הסר ספק, ההשתתפות בחגיגת ההשמה אינה כרוכה בתשלום.
  5. 6.5. מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לחגיגת ההשמה ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים ולחגיגת ההשמה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו ונשללת בזאת מפורשות סמכותו של כל בית משפט אחר לעניין זה.
  6. 6.6. במידה והוראה מהוראות התנאים תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
המון הצלחה בחגיגת ההשמה ובהמשך, צוות ;she codes