הרשמה לקורסי הלימוד של she codes; מדיניות תשלום דמי רישום וביטולים

she codes; ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל אביב (להלן: “she codes;”), מזמינה אותך לקחת חלק בקורסי הלימוד המפורטים באתר (להלן: “הקורסים“).

אופן הרישום לקורסים ואופן התשלום 

ההרשמה נפתחת ביום 04/05/2021 בשעה 12:00

ההרשמה תיסגר ביום 23/05/2021 בשעה 00:00

(להלן: “תקופת ההרשמה“).

הקורסים יחלו ביום  13/06/2021 בשעה 18:00 (להלן: “מועד תחילת הקורס“).

כל משתתפת המעוניינת להתחיל את הקורסים רשאית להירשם בתקופת ההרשמה. 

במידה ולמועמדת יימצא מקום לפי שיקול דעתה הבלעדי של ;she codes, תקבל המועמדת הודעה. הודעה כאמור תישלח למייל אותו מסרה המועמדת במסגרת ההרשמה, והיא תגיע עד ליום  06/06/2021 בסוף היום (להלן: “יום ההודעה“).

מציאת מקום למועמדת תותנה בכך שסיימה את כל תהליך ההרשמה במלואו באתר בתקופת ההרשמה, כולל הסדרת נושא התשלום עד ליום 23/05/2021 בשעה 00:00, התשלום: דמי הרישום חד פעמיים על סך 249 ₪ (להלן: “דמי הרישום“).
התשלום מתבצע בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד. 

אנו מכבדות כרטיסי אשראי מהסוגים הבאים בלבד: ויזה, מאסטרקארד ולאומי קארד.

לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס, כרטיס דיירקט ודיינרס.

מדיניות ביטול עסקה

1. משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורס, מכל סיבה שהיא, החל מהיום שבו קיבלה הודעה על כך שנמצא לה מקום בקורס ועד ליומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני עד למועד תחילת הקורס (בהתאם למועד שנמסר למשתתפת ע”י ;she codes), תהיה זכאית להחזיר דמי הרישום, בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ₪ – הנמוך מביניהם. דמי הביטול לא ייגבו באם המשתתפת ביטלה את רישומה לקורס עקב אי התאמה או הפרה אחרת של she codes; בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). זיכוי המשתתפת והחזר דמי הרישום בניכוי דמי הביטול כאמור יבוצע ע”י she codes; בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת המשתתפת על ביטול הרישום.

2. משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורסים, מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת הקורס ו/או משתתפת שלא תופיע במועד תחילת הקורס ו/או משתתפת שלא תסיים את הקורס בהצלחה, לא תהיה זכאית להחזר דמי רישום, אלא אם ביטול כאמור נבע מאי התאמה או הפרה אחרת של ;she codes בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

3. מועד הביטול ייחשב המועד בו נתקבלה ברישומי ;she codes הודעת הביטול ועליה מצוינים שם ומספר ת”ז. בקשת הביטול יכולה להימסר בהודעה בעל-פה במשרדי ;she codes או בטלפון, בכתב לדואר רשום לכתובת יגאל אלון 155 תל אביב, בדוא”ל ל-contact@shecoes.org או דרך “בקשת ביטול” באתר או בדוא”ל contact@she-codes.org.

 שונות

;she codes שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. המשתתפות יהיו זכאיות לקבל את מלוא סכום דמי הרישום ששילמו במקרים כאמור. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 ;she codes שומרת, לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום מעת לעת.