הרשמה לקורסי הלימוד של she codes; תשלומים ומדיניות ביטולים

הארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע”מ (חל”צ) ח.פ. 515289379 מרח’ מנחם בין 80 תל אביב, (להלן: “she codes;“)

מזמין אותך לקחת חלק בקורסי הלימוד המפורטים באתר (להלן: “הקורסים”).

 

שימו לב כי תכני השיעורים והכניסה למערכת הלמידה (הקונקט) יהיו זמינים עבורכן עד לתאריך 15/06/2023.
החל מתאריך זה, הקונקט יהיה סגור ולא תהיה גישה לקורסים.
ממליצות מאוד לסיים את הלמידה עד לתאריך זה. 

בהצלחה!

אופן הרישום לקורסים ואופן התשלום

ההרשמה נפתחה ביום 15/01/2023 בשעה 12:00.

ההרשמה תיסגר ביום 19/02/2023 בשעה 12:00.

(להלן: “תקופת ההרשמה“).

הקורסים יחלו בשבוע שמתחיל בתאריך ה- 12/03/2023.  

יום תחילת הקורס והשעה הינם בהתאם למסלול אליו שובצה הנרשמת (להלן: “מועד תחילת הקורס“).

כל מועמדת המעוניינת להתחיל את הקורסים רשאית להירשם בתקופת ההרשמה.

במהלך תקופת ההרשמה ניתן להירשם לקורס אחד בלבד.

 

שיבוצים לקורס ולסניף

במידה ולמועמדת יימצא מקום לפי שיקול דעתה הבלעדי של ;she codes, תקבל המועמדת הודעה לעניין קבלתה לקורס.

הודעה כאמור תישלח למייל אותו מסרה המועמדת במסגרת ההרשמה, והיא תגיע עד ליום 02/03/2023 בסוף היום (להלן: “יום ההודעה“).

במסגרת הליך ההרשמה, תתבקש המועמדת לבחור מספר אפשרויות לעניין הימים, השעות והסניפים אליהם היא מעוניינת להירשם.

מובהר כי ככל שמדובר בקורס שניתן באופן וירטואלי או היברידי, תשובץ המועמדת לקורס באחת מאפשרויות הימים והשעות אותם היא בחרה בהליך ההרשמה, אולם השיבוץ לסניף יהיה לפי שיקול דעתה של she codes; ובשים לב (בין היתר) לזמינות ולמקום פנוי (כמובן ש-she codes; תשתדל לשבץ את המועמדת לאחד מהסניפים אותם בחרה, אך she codes; לא תוכל להתחייב לכך).

דמי רישום

מציאת מקום בקורס למועמדת תותנה בכך שהמועמדת סיימה את כל תהליך ההרשמה במלואו באתר בתקופת ההרשמה, לרבות לעניין הסדרת נושא תשלום דמי הרישום (להלן: “דמי הרישום”) עד ליום האחרון של תקופת ההרשמה.

דמי הרישום עבור כל קורס הם 349 ש”ח (כולל מע”מ). על אף האמור, מובהר כי ייתכנו קורסים ספציפיים אשר הרישום אליהם יחוב בתשלום נוסף (ככל שקורס חב בתשלום נוסף בנוסף לדמי הרישום – הדבר יצוין באופן בולט בדף הקורס עצמו).

מועמדות סטודנטיות אשר לומדות במוסדות להשכלה גבוהה, ונרשמות לקורס שניתן בסניף הסטודנטיות ישלמו דמי רישום מופחתים על סך 149 ש”ח. על-מנת שמועמדת סטודנטית תהיה זכאית לשלם דמי רישום מופחתים, יהיה עליה להעלות במהלך ההרשמה תעודת סטודנט תקפה מהמוסד להשכלה גבוהה בו היא לומדת.

מובהר כי דמי הרישום ודמי הרישום המופחתים (לפי העניין) זהים הן לגבי קורסי בסיס והן לגבי קורסים מתקדמים.

ניתן יהיה לשלם את דמי הרישום בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד, ורק באחד מסוגי כרטיסי האשראי הבאים: ויזה, מאסטרקארד ולאומי קארד. לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס, כרטיסי דיירקט/דביט ודיינרס.

לעתים ייתכנו מצבים שבהם לא יימצא מקום למועמדת לקורס אליו נרשמה, על אף שכבר נגבו מאותה מועמדת דמי הרישום. כמובן שבמקרים כאמור, דמי הרישום יוחזרו למועמדת ולא ייגבה ממנה כל תשלום.

לבקשת סיוע כלכלי, אנא לחצי כאן.

 

החלפת קורס ומעבר בין סניפים

ככלל, לאחר קבלת המועמדת לקורס, לא ניתן יהיה לעבור לקורס אחר, ומעבר לקורס אחר יתאפשר רק בהסכמת ועל-פי שיקול הדעת של she codes;.

 

אי פעילות

מועמדת שהתקבלה תקבל יוזר למערכת הקורסים של she codes; וגישה לתכני הקורס עם תחילתו (גישה כאמור תינתן, לכל הפחות, עד אשר תסיים המועמדת את הקורס במלואו). יחד עם זאת, היוזר של מועמדת שלא תכנס למערכת הקורסים במשך שישה חודשים יוגדר אוטומטית כ”לא פעיל”, והגישה של אותה מועמדת למערכת הקורסים תושהה (בין אם המועמדת סיימה את הקורס ובין או לאו).

פתיחת הגישה מחדש למערכת הקורסים ו”הפעלת” היוזר תתאפשר כאמור רק לאחר תשלום דמי רישום חוזרים, בהתאם לקורס הנבחר, ולפי תעריף ומדיניות דמי הרישום של ;she codes שתהיה בתוקף באותה עת.

מובהר כי ;she codes תהיה רשאית להגביל או למנוע את הגישה למערכת הקורסים לאחר שהמועמדת סיימה את הקורס במלואו בכל עת ולפי שיקול דעתה.

 

מדיניות ביטולים

  1. מועמדת שתבקש לבטל את רישומה לקורס, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום. על אף האמור, מועמדת חוזרת, כלומר, מועמדת אשר כבר לקחה חלק באחד הקורסים המוצעים על-ידי she codes; שתבקש לבטל את רישומה לקורס החל מיום ההודעה ועד ליומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד תחילת הקורס עקב אי התאמה בין הקורס לבין הפרטים שנמסרו למועמדת בנוגע לקורס או הפרה אחרת של she codes; לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), תהיה זכאית להחזר דמי הרישום (בכפוף ובהתאם לדין).
  2. כל מועמדת (בין אם מועמדת שנרשמה לקורס בפעם הראשונה ובין אם מועמדת חוזרת) שתבקש לבטל את רישומה לקורס אשר חב בתשלום נוסף (קרי, בנוסף לדמי הרישום) (להלן: “התשלום הנוסף“) תהיה זכאית לעשות כן בתוך 14 ימים מיום ההודעה. ככל שבקשת הביטול של המועמדת נבעה עקב אי התאמה בין הקורס לבין הפרטים שנמסרו למועמדת בנוגע לקורס או הפרה אחרת של she codes; לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, המועמדת תהיה זכאית להחזר התשלום הנוסף (בכפוף ובהתאם לדין), אולם ככל שביטול כאמור נעשה מטעמי נוחות של המועמדת ו/או כל סיבה אחרת שאינה קשורה ל-she codes;, she codes; תהיה רשאית לגבות דמי ביטול על סך 5% מהתשלום הנוסף או 100 ₪ – לפי הנמוך, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

על אף האמור לעיל, מועמדת שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998) או מועמדת שהינה בת 65 ומעלה או מועמדת שהינה עולה חדשה (טרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), תהיה זכאית לבקש ביטול בהתאם לאמור בסעיף זה בתוך ארבעה חודשים מיום ההודעה, והכל בהתאם ובכפוף לסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן.

  1. לעניין סעיפים 1 ו-2, מובהר כי:
  • מועד הביטול ייחשב המועד בו נתקבלה ברישומי ;she codes הודעת הביטול ועליה מצוינים שם ומספר ת”ז;
  • בקשת הביטול יכולה להימסר ב – (1) בדוא”ל לcontact@she-codes.org ; או (2) דרך “בקשת ביטול” באתר;
  • למען הסר ספק, מועמדת שלא תופיע במועד תחילת הקורס ו/או מועמדת שלא תסיים את הקורס בהצלחה, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום ו/או להחזר התשלום הנוסף.

 

שונות

She codes; שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל, למשל, עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. המשתתפות תהיינה זכאיות לקבל את מלוא סכום דמי הרישום ו/או התשלום הנוסף ששילמו במקרים כאמור, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

she codes; שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום מעת לעת.

הערה למשתתפות קורס Python Basic (פייתרון בסיסי): במהלך הקורס ניתנים משובים בחלק מהתרגילים דרך אתרים או כלים חיצוניים ל-she codes;. המשובים מתייחסים לפייתון גרסה 2. על מנת לראות את המשוב בפייתון גרסה 3, יש אפשרות לתשלום על סך 20$ לחודש לאתר חיצוני. התשלום אינו חובה, אלא אפשרות למי שמעוניינת לקבל את המשוב לתרגילים שלה בגרסה המעודכנת של פייתון – גרסה 3.