הרשמה לקורסי הלימוד של she codes; מדיניות תשלום דמי רישום וביטולים

  • she codes; ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל אביב (להלן: “she codes;”), מזמינה אותך לקחת חלק בקורסי הלימוד המפורטים באתר (להלן: “הקורסים“).

אופן הרישום לקורסים ואופן התשלום 

ההרשמה נפתחת ביום 14/12/2021 בשעה 12:00

ההרשמה תיסגר ביום 28/12/2021 בשעה 24:00

(להלן: “תקופת ההרשמה“).

הקורסים יחלו ביום  21/11/2021 בשעה 18:00 (להלן: “מועד תחילת הקורס“).

כל משתתפת המעוניינת להתחיל את הקורסים רשאית להירשם בתקופת ההרשמה. 

במידה ולמועמדת יימצא מקום לפי שיקול דעתה הבלעדי של ;she codes, תקבל המועמדת הודעה. הודעה כאמור תישלח למייל אותו מסרה המועמדת במסגרת ההרשמה, והיא תגיע עד ליום  11/11/2021 בסוף היום (להלן: “יום ההודעה“).

מציאת מקום למועמדת תותנה בכך שסיימה את כל תהליך ההרשמה במלואו באתר בתקופת ההרשמה, כולל הסדרת נושא התשלום עד ליום 28/12/2021 בשעה 24:00, התשלום (להלן: “דמי הרישום“).

  1. דמי הרישום על סך 249 ש”ח עבור קורסים בסיסיים ו-349 ש”ח עבור קורסים מתקדמים. 
  2. סטודנטיות שנרשמות לסניף סטודנטיות ישלמו דמי רישום מופחתים על סך 149 ש”ח. 
  3. הנחה מיוחדת בדמי הרישום לקורסים מתקדמים (249 ש”ח במקום 349 ש”ח) ניתנת לנשים  שמחפשות עבודה או שתנאי עבודתן נפגעו בעקבות הקורונה. 

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד. 

אנו מכבדות כרטיסי אשראי מהסוגים הבאים בלבד: ויזה, מאסטרקארד ולאומי קארד.

לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס, כרטיס דיירקט ודיינרס.

מדיניות ביטול עסקה

1. משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורס, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום. 

על אף האמור, משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורס החל מיום ההודעה ועד ליומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד תחילת הקורס עקב אי התאמה בין הקורס לבין הפרטים שנמסרו למשתתפת בנוגע לקורס או הפרה אחרת של she codes; לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תהיה זכאית להחזר דמי הרישום (בכפוף ובהתאם לדין). לעניין זה, מועד הביטול ייחשב המועד בו נתקבלה ברישומי ;she codes הודעת הביטול ועליה מצוינים שם ומספר ת”ז. בקשת הביטול יכולה להימסר בהודעה בעל-פה במשרדי ;she codes או בטלפון, בכתב לדואר רשום לכתובת יגאל אלון 155 תל אביב, בדוא”ל ל-contact@shecoes.org או דרך “בקשת ביטול” באתר או בדוא”ל contact@she-codes.org.

למען הסר ספק, משתתפת שלא תופיע במועד תחילת הקורס ו/או משתתפת שלא תסיים את הקורס בהצלחה, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום.

 

שונות

;she codes שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. המשתתפות יהיו זכאיות לקבל את מלוא סכום דמי הרישום ששילמו במקרים כאמור. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 ;she codes שומרת, לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום מעת לעת.