מדיניות פרטיות

תהליך ההרשמה והקבלה לארגון כוללים מילוי שאלון פרטים אישיים ומסירת מידע אישי. אינך מחויבת מבחינה משפטית למסור מידע אישי אודותייך לארגון, אולם ללא מידע אישי זה הארגון לא יכול לקבל את מועמדותך.

המידע אשר תמסרי, ימסר מרצונך החופשי ובהסכמתך. מידע זה נדרש על מנת לאפשר לארגון לספק לך את הכלים המתאימים ביותר למציאת עבודה ופיתוח הקריירה; כמו כן, מידע זה ישמש את הארגון לצרכי ביקורת פנימית, מעקב, בקרה ומחקר שיעריך את השפעת פעילות הארגון על נשים בתעשיית ההייטק.

במסגרת הפעילות של הארגון ומסגרת שיתוף הפעולה של הארגון עם משרד העבודה והרווחה: הפרטים אשר תמסרי יועברו למשרד העבודה והרווחה ו/או למי מטעמו, לנותני שירותים לארגון כגון יועצים חיצוניים, עורכי דין, שותפים עסקיים וכיו”ב (לצורך קבלת שירותים חיוניים לתפעול השוטף וההתנהלות היום-יומית של הארגון), מקומות עבודה פוטנציאליים (לצורך עזרה ויישום החברות בארגון בשוק העבודה הישראלי), וכן לגורמים שלישיים נוספים ככל שהארגון יהיה מחויב לעשות כן על פי דין ו/או אם יעמוד בפני הארגון איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים).

 

הארגון ייעשה שימוש במידע אך ורק בהתאם למטרות שפורטו במסמך זה. ייתכן ויפנו אלייך טלפונית לאימות הפרטים שמסרת.