עדכונים והודעות

עדכונים ושינויים בשעות הפעילות - חגים 2019

מפגשים בסניפים

שינוי בזמני ההגעה לסניף גבעת רם: 
נגיע באותן שעות ביום ד’ 2.10 במקום 1.10, וביום ב’ 7.10 במקום 8.10

ארועים מיוחדים

 

הרצאות

 כתיבת קוד יציב – מאת מרינה ליאן