מדיניות הביטולים

לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ-עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.

עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

ניתן לשלם את דמי התשלום לקורס ולמנוי החודשי בכרטיס אשראי, דרך שירות הסליקה באתר.

 

תלמידה תקבל יוזר למערכת הקורסים וגישה לתכני הקורס החל משבוע תחילת הלימודים וכן תצוות לקבוצת למידה בקורס שבחרה. גישה כאמור תינתן לאורך תקופת המנוי של התלמידה. מובהר כי החברה תמנע את הגישה למערכת הקורסים לאחר פקיעת תקופת המנוי של התלמידה. מובהר כי תלמידה כי לא תוכל להשתתף במועדי קבוצת הלמידה תוכל לבחור קבוצת למידה אחרת וכי התכנים נגישים לה 24\7 ולא תהיה זכאית להחזר על בסיס זה.

 

כל מועמדת שתבקש לבטל את רישומה לקורס, מכל סיבה שהיא, תוכל לעשות זאת בתוך 14 יום מיום התשלום בלבד. לאחר מכן היא לא תהיה זכאית להחזר התשלום לקורס.

על פי סעיף 14 ג (ג) 14 ג1 (ג) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה:

  • עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצא לבין הפרטים המפורטים בטופס הגילוי ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה.
  • במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול לעסקה.

ככל שבקשת הביטול של המועמדת נבעה עקב אי התאמה בין הקורס לבין הפרטים שנמסרו למועמדת בנוגע לקורס או הפרה אחרת של החברה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, המועמדת תהיה זכאית להחזר דמי התשלום לקורס (בכפוף ובהתאם לדין). ככל שהלקוח מבקש לבטל עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, ככל שביטול כאמור נעשה מטעמי נוחות של המועמדת ו/או כל סיבה אחרת שאינה קשורה לחברה, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. זאת בתוך 14 יום מיום התשלום.  והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

ככל שבקשת הביטול תהיה במועד מאוחר יותר, המועמדת לא תהיה זכאית להחזר התשלום לקורס.

על אף האמור לעיל, מועמדת שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) או מועמדת שהינה בת 65 ומעלה או מועמדת שהינה עולה חדשה (טרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), תהיה זכאית לבקש ביטול בהתאם לאמור בסעיף זה בתוך ארבעה חודשים מיום התשלום. ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. והכל בהתאם ובכפוף לסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן.

 

תהא החברה רשאית לבקש מהלקוח לקבל עותק במייל ו/או בפקס של:

  • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  • תעודה המעידה על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  • תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק;

 

יש לציין כי האמור מעלה מתייחס לתקופת ההתחייבות הראשונית של כל מנוי המהווה את הקורס הראשוני הנבחר במנוי. לאחר מכן, ככל שהמשתתפת לא ביטלה את המנוי, יחולו מדי חודש בחודשו העלויות החודשיות של כל מנוי ומנוי. על התלמידה להודיע 30 יום מראש מחודש סיום המנוי בכדי לבטל את המנוי שלה. באם לא נתקבלה הודעה כאמור על ביטול המנוי, המנוי ימשיך והתשלום יתבצע מדי חודש בחודשו לפי סוג המנוי עד להודעת ביטול כאמור שתכנס לתוקף לאחר 30 יום מסוף החודש בו התבצעה ההודעה על הביטול.

 

לעניין ההודעה על הביטול, מובהר כי:

  • מועד הביטול ייחשב המועד בו נתקבלה ברישומי החברה, הודעת הביטול ועליה מצוינים שם, כתובת מייל בו נרשמה התלמידה ומספר ת”ז.
  • בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוח ימסור הודעה בדבר הבקשה לביטול העסקה באחת מהדרכים הללו: (1) בכתב לדוא”ל ל info@she-codes.org ; או (2) דרך “בקשת ביטול” באתר.
  • למען הסר ספק, מועמדת שלא תופיע במועד תחילת הקורס ו/או מועמדת שלא תסיים את הקורס בהצלחה, לא תהיה זכאית להחזר התשלום לקורס.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל, למשל, עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. המשתתפות תהיינה זכאיות לקבל את מלוא התשלום ששילמו במקרים כאמור, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום מעת לעת.

 

למען הסר ספק אדם אשר החל את הקורס לא יוכל לבטל את העסקה, ביטול העסקה הינו בטרם התחלת הקורס ובתוך 14 יום ממועד התשלום לקורס.

אנחנו תמיד זמינות לכל שאלה כאן: info@she-codes.org
אנחנו תמיד זמינות לכל שאלה כאן:
info@she-codes.org