הנחיות הרשמה, דרישות קדם, תשלום וביטול הרשמה

קורס פרויקט גמר

קורס הכנה למציאת עבודה

מדיניות ביטול עסקה

קורס פרויקט גמר

דרישות הקדם לקורס הן:

•           סיום הקורס אותו למדה המשתתפת ב- ;she codes

•           קבלת תג המלצה ע”י חברת צוות מהסניף בו למדה המשתתפת (לגבי חברת צוות – תג המלצה מהמנהלת הישירה).

אופן הרישום לקורס ואופן התשלום

ההרשמה נפתחת ביום 22/09/19 בשעה 12:00.

ההרשמה תיסגר ביום 02/10/19 בשעה 14:00.

הרישום יתבצע דרך טופס ההרשמה. כל משתתפת המעוניינת להתחיל את הקורס, רשאית להירשם ובמידה והיא עומדת בדרישות הקדם לקורס כמפורט לעיל, תקבל הודעת “נמצאת מתאימה לקורס” למייל אותו מילאה בטופס ההרשמה. ההודעה תגיע עד ליום 13/10/19 בסוף היום. עם קבלת הודעת “נמצאת מתאימה לקורס”, יצורף טופס לתשלום. על המשתתפת למלא את פרטיה בטופס עד ליום 20/10/19 בשעה 08:00. לאחר מכן, המשתתפת תקבל הודעת “התקבלת” למייל עד ליום  א’ ה- 27/10/19 עד לשעה 16:00. לאחר קבלת האישור על הקבלה לקורס, המשתתפת מתבקשת להגיע לשיעור הראשון עם הודעת הקבלה.

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד, באמצעות הקישור שישלח יחד עם הודעת “נמצאת מתאימה לקורס”. בגין הקורס, המשתתפת תשלם סכום של 500 ₪ (חברת צוות תשלם סכום של 250 ₪) המורכבים מדמי הרשמה בסך 200 ש”ח ומפיקדון בסך 300 ש”ח, כאשר סכום הפיקדון יוחזר למשתתפת אשר תסיים 100% מהקורס ותיגש לבחינה במועד א’.

חברת צוות תשלם את סכום הפיקדון בלבד, הפיקדון יוחזר במלואו במידה ותסיים 100% מהקורס ותיגש לבחינה במועד א’. סכום הפיקדון יוחזר למשתתפת לאחר 14 ימי עסקים מיום הבחינה, לחשבון הבנק הפרטי של המשתתפת, אותו תמלא בטופס הבחינה. לקבלת עלות מופחתת עבור חברות צוות, על חברות הצוות הנרשמות להזין קוד קופון, אותו יקבלו במייל.

* ;she codes שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. הנרשמות יהיו זכאיות לקבל את מלוא הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות  ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

קורס הכנה למציאת עבודה

דרישות הקדם לקורס הן:

•           משתתפת שסיימה לפחות שני קורסים ויש בידיה פרוייקט אחד לדוגמא + המלצה של חברת צוות.

•           משתתפת שסיימה קורס אחד לפחות, בעלת תואר טכנולוגי + המלצה של חברת צוות. 

אופן הרישום לקורס ואופן התשלום

ההרשמה נפתחת ביום 02/10/19 בשעה 17:00.

ההרשמה תיסגר ביום 10/10/19 בשעה 12:00.

הרישום יתבצע דרך טופס ההרשמה

כל משתתפת המעוניינת להתחיל את הקורס, רשאית להירשם ובמידה והיא עומדת בדרישות הקדם לקורס כמפורט לעיל, תקבל הודעת “נמצאת מתאימה לקורס” למייל אותו מילאה בטופס ההרשמה. 

ההודעה תגיע עד ליום 16/10/19 בסוף היום. עם קבלת הודעת “נמצאת מתאימה לקורס”, יצורף טופס לתשלום. על המשתתפת למלא את פרטיה בטופס עד ליום 21/10/19 בשעה 08:00. במידה וכל התנאים מולאו, והמשתתפת עומדת בדרישות הקדם, המשתתפת תקבל הודעת “התקבלת” למייל עד ה- 27/10/19. לאחר קבלת האישור על הקבלה לקורס, המשתתפת מתבקשת להגיע לשיעור הראשון עם הודעת הקבלה.

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד, באמצעות הקישור שישלח יחד עם הודעת “נמצאת מתאימה לקורס”. בגין הקורס, המשתתפת תשלם סכום של 100 ₪ (חברת צוות תשלם סכום של 50 ₪).

* ;she codes שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. הנרשמות יהיו זכאיות לקבל את מלוא הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות  ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

 מדיניות ביטול עסקה

1. תנאי ביטול עסקה: במידה ומשתתפת תבטל הרשמתה לקורס, בין אם השתתפה בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית להחזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן)

 1.1 מובהר בזאת כי בגין ביטול השתתפות בקורס שיתבצע עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס –המשתתפת תהיה זכאית להחזר כל           התשלום ששילמה לקורס בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטלה המשתתפת את העסקה עקב אי התאמה או הפרה אחרת של she codes;   בהתאם לסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

 1.2 ביטול עסקה בחלוף תקופת הזמן כאמור בסעיף 1.1 לעיל, – המשתתפת תהיה זכאית להחזר התשלומים ששולמו על ידה ל;she codes, בניכוי החלק היחסי      בגין השיעורים שבהם השתתפה או 10% מעלות הקורס, הגבוה מבין השניים.

 1.3 מועד ביטול העסקה ייחשב המועד בו נתקבלה במשרדי ;she-codes הודעת הביטול ועליה מצוינים שם ומספר ת.ז. בקשת הביטול יכולה להימסר בעל פה (בטלפון או בהודעה בעל פה במשרדי ;she codes) או בכתב לדואר רשום, בפקס, בדואר אלקטרוני או דרך “בקשת ביטול“. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים  ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תחשב כהודעת ביטול עסקה.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי המשתתפת והחזר הכספים לפי סעיף 1-2 לעיל, יבוצע ע”י ;she codes בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת המשתתפת על ביטול העסקה. ההחזר יבוצע בהעברה בנקאית לחשבונה של המשתתפת בניכוי דמי ביטול כחוק.

פרטי יצירת קשר לצורך ביטול הרשמתך לקורס

טופס בקשת ביטול ההרשמה דרך האתר – כאן
מייל: website@she-codes.org

כתובת לדואר רשום: יגאל אלון 155 א’, תל אביב

פקס: 03-3734511